چرخه‌ی خودآزاری

چرخه ی خود آزاری

امروز به پادکستی گوش می‌دادم که در آن راوی داستانی از خودش تعریف کرد که برایم بسیار قابل توجه بود: او از کودکی کلیدهایش را در خانه جا می‌گذاشته و بیست و چند سال، هر روز مجبور بوده پشت در منتظر بماند تا برادر، مادر، دوست یا همسرش از راه برسد و در را باز […]