تمرینی برای آغاز زندگی آگاهانه

تصور کن به گذشته سفر کرده‌ای. سیم کارت آنتن ندارد. امواج اینترنت به تو نمی‌رسد و شارژ موبایلت تمام می‌شود. و مجبوری سی روز در این وضعیت بمانی. تصورت از این سی روز چگونه است؟ چه احساساتی را تجربه می‌کنی؟ احساس ناامنی می‌کنی؟ اگر بله، به چه علت؟ به چه چیزهایی فکر می‌کنی که تا […]