هدیه کوچینگ

چند روز پیش دوستم از من پرسید چه هدیه‌ای دوست دارم تا برایم تهیه کند و هیچ چیز به ذهنم نرسید. هیچ چیز! دقیقا شبیه به این بود که ذهنم برای یک لحظه تبدیل شد به یک مکان سیاه خالی. روز بعد با خودم فکر کردم خوب نیست ندانم که چه هدیه‌ای دوست دارم. و […]