لیست کارهایی که انجام نمی‌دهم

در زندگی همیشه شب‌هایی هست که که به روز گذشته نگاه می‌کنی و با خودت مب‌گویی :«امروز هیچ کاری نکردم» و پس از آن احساس خسنگی بر تنت آوار می‌شود. اما واقعیت این است که تنها آدم مرده هیچ کاری انجام نمی‌دهد. زنده‌ها در ساکن‌ترین و بی‌کارترین حالت هم در حال انجام کاری هستند. چند […]