چرخه‌ی خودآزاری و چگونگی محروم کردن خود از راحتی

چرخه ی خود آزاری

امروز به پادکستی گوش می‌دادم که در آن، راوی داستانی از خودش تعریف کرد: او از کودکی کلیدهایش را در خانه جا می‌گذاشت و بیست و چند سال، هر روز مجبور بود پشت در منتظر بماند تا برادر، مادر، هم‌خانه یا همسرش از راه برسد و در را برایش باز کند. بعد از سال ها […]